Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

„Bliżej pracy” – składanie papierowych worków na bioodpady

Innowacja: „Bliżej pracy” – składanie papierowych worków na bioodpady

Autorzy: Katarzyna Kaczmarek, Monika Dzierla-Wodecka, Joanna Radna

Przedmiot: Przysposobienie do Pracy

Rodzaj innowacji: metodyczna

Zakres innowacji: adresatami byli uczniowie z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy do klasy I, II, III.

Innowacja realizowana była od 1.10.2019r. do 24.06.2021r.

Cel główny: celem było przygotowanie uczniów do podjęcia aktywności zawodowej oraz przedstawienie znaczenia pracy w życiu każdego człowieka.