Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”

Skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

  1. Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  2. Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
  3. Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
  4. Integracja zespołu klasowego.
  5. Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
  6. Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
  7. Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 10 września 2021 roku do 20 czerwca 2022 roku.

Koordynator w szkole: Joanna Radna

Nauczyciele uczestniczący w projekcie: Karolina Szambelan, Marlena Bilińska