Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Nasze koła zainteresowań - bo rozwijamy się przez zabawę i naukę

Koło przyjaciół Biblioteki Szkolnej

Program jest przygotowany dla uczniów klas Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie chętnie pracujących na rzecz biblioteki szkolnej. Na zajęcia koła bibliotecznego uczęszczają uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki, dobrowolnie uczestniczący w jej pracach, a także miłośnicy książek. Na początku roku szkolnego przeprowadzam nabór do koła przyjaciół biblioteki. Na pierwszym spotkaniu przedstawiam program pracy koła, jego zadania i cele. Spotkania członków koła bibliotecznego odbywają się raz w tygodniu Ponadto uczniowie pomagają bibliotekarzowi podczas przerw(dyżury) i wolnych lekcji. Dokumentacja pracy koła bibliotecznego zawiera wykaz wszystkich członków koła w danym roku szkolnym oraz informacje związane z działalnością uczniów oraz wpisy do kroniki biblioteki. Na koniec roku szkolnego przeprowadzę wśród uczniów ankietę ewaluacyjną, na jej podstawie dokonam modyfikacji pewnych działań koła w kolejnym roku szkolnym. Uczniowie działający w kole bibliotecznym otrzymują na zakończenie roku szkolnego podziękowanie w formie dyplomu. Nie jest to program nauczania, a jedynie program koła zainteresowań prowadzony nieodpłatnie po lekcjach. Uczniowie uczestniczą w zajęciach tego koła na zasadzie dobrowolności.
Cele:
 1. wzbogacanie wiedzy dotyczącej biblioteki i jej zasobów,
 2. zapoznanie z pracami organizacyjno – technicznymi biblioteki i zasadami jej funkcjonowania,
 3. przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji,
 4. pogłębianie zainteresowań czytelniczych i poznawczych,
 5. rozwijanie uzdolnień literackich, aktorskich, plastycznych i organizacyjnych,
 6. zdobywanie szerokiej wiedzy o książce i bibliotece,
 7. nabywanie praktycznych umiejętności z zakresu prac bibliotecznych wykonywanych w bibliotece,
 8. rozwijanie umiejętności sprawnego korzystania z różnych źródeł informacji, selekcjonowania i krytycznego jej odbioru,
 9. wdrażanie do obowiązkowości, odpowiedzialności i systematyczności,
 10. kształtowanie umiejętności pracy w zespole i nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami i otoczeniem, aktywne uczestniczenie w pracy biblioteki i szkoły.
  Opiekun: p. Joanna Radna